Menu Close

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล

ชื่อ อักษรย่อพ.พ.ก.
ตราสัญลักษณ์คบเพลิงและจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งชีวิต และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
สีประจำโรงเรียนสีเขียว-ขาว
คติพจน์ปฺญญา นรานํ รตฺนํ หมายถึง ปัญญา คือ ดวงประทีปแก้วของ นรชน
คำขวัญเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน
วิสัยทัศน์เป็นโรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพ เพิ่มปริมาณ ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย

โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

  1. โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง
  2. โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
  3. โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
  4. โรงเรียนบ้านโนนสัง
replique montre Klockor Kopior rolex kopia