Menu Close

กลุ่มบริหารงานบุคคล

slot thailand slot gacor slot dana slot gacor slot gacor

งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งหน้าที่

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

งานวินัยและการรักษาวินัย

งานการออกจากราชการ

งานธุรการสถานศึกษา

งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

replique montre Klockor Kopior rolex kopia