Menu Close

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและเสนอของบประมาณ

งานจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี

งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

งานบริหารการเงินและบัญชี

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

replique montre Klockor Kopior rolex kopia