Menu Close

ข้อมูลบุคลากร

นายวัชรินทร์ ติดวงษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายวิชัย ลาธิ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสดชื่น ดวงคำน้อย

หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

ครูชำนาญการพิเศษ

นายยธิน อสุริยิน

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ครูชำนาญการ

นายณรงค์ศักดิ์ บัวลาด

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ครูชำนาญการ

บุคลากรครู

น.ส. สุดารัตน์ กองเพชร

ครูชำนาญการ

นายดนุพล คำชมภู

ครูชำนาญการ

นางสุปราณี อันทรินทร์

ครูชำนาญการ

นายภานุเดช จันมะณี

ครู ค.ศ.1

นางสาวพัชรินทร์ โมหา

ครู ค.ศ.1

นายปรมินทร์ อัตตะเนย์

ครู ค.ศ.1

นายทินกร นิลพุฒ

พนักงานราชการ

นาย…..

นักการภารโรง

replique montre Klockor Kopior rolex kopia