Menu Close

Author: Admin

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลจัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยมีนายวัชรินทร์ ติดวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

ขอแสดงความยินดีกับกับ ดร.วิชัย ลาธิ

คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ขอแสดงความยินดีกับกับ ดร.วิชัย ลาธิ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.มค. 2

replique montre Klockor Kopior rolex kopia