Menu Close

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับกับ ดร.วิชัย ลาธิ

คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ขอแสดงความยินดีกับกับ ดร.วิชัย ลาธิ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป.มค. 2

กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนโพนงามจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพิทยานุกูลจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีมีวินัย และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

replique montre Klockor Kopior rolex kopia