Menu Close

กลุ่มบริหารวิชาการ

1งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
2งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
3งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
4งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการศึกษา
5งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
7งานการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
8งานแนะแนวการศึกษา
9งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
10งานโครงการพิเศษและส่งเสริมความเป็นเลิศในสถานศึกษา
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12งานประสานความร่วมมือในการบริการวิชาการ และพัฒนาเครือข่ายการศึกษา กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
13งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
14งานการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
15งานการคัดเลือกหนังสือเพื่อใช้ในสถานศึกษา
16งานรับนักเรียนและการจัดทําสํามะโนผู้เรียน
17งานส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย
18งานโรงเรียนสุจริต
replique montre Klockor Kopior rolex kopia