1. ประวัติโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล

โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล ตั้งอยู่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

โทร: 043-996558
โทรสาร: 043-996558

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอนระดับชั้น ม.1 ถึงระดับชั้น ม.6

เนื้อที่ 32 ไร่3 งาน 72 ตารางวา บนที่ดินทำเลโคกหนองเรือ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประวัติโรงเรียน  โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ได้รับอนุมัติตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 391 / 2538 เป็น ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นสาขาโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โดยกรมสามัญศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะขยายสาขาโรงเรียนในท้องถิ่นห่างไกลและยังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ให้จัดตั้งสาขาโรงเรียนใหม่ในปีพ.ศ. 2534 นายณรงค์ จันทชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้มอบหมายให้ นายจรูญ มูลโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ และนายสุนทร ดวงคำน้อยอาจารย์ 2 ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนงานในตอนนั้น ร่วมประชุมเพื่อขอที่ดินสาธารณประโยชน์ของบ้านโพนงาม โดยมีนายวินัย สมศรีลัย กำนันตำบลโพนงามพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนสาขาและมอบที่ดิสาธารณประโยชน์ ณ โคกหนองเรือมีเนื้อที่ 32 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกุลได้อนุมัติตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ กรมสามัญ เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2538 ตามคำสั่งที่ 391/2538


2. ข้อมูลพื้นฐาน

อักษรย่อ ของโรงเรียน คือ พ.พ.ก.

ตราสัญลักษณ์ คือ คบเพลิงและจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งชีวิต และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

สีประจำโรงเรียน คือ สีเขียว-ขาว

คติพจน์ คือ ปฺญญา นรานํ รตฺนํ หมายถึง ปัญญา คือ ดวงประทีปแก้วของ นรชน

ปรัชญา คือ ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน           

คำขวัญ คือ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน

จำนวนนักเรียน 91 คน

จำนวนข้าราชการครู 12 คน

จำนวนพนักงานราชการ 12 คน

จำนวนลูกจ้างประจำ 2 คน

จำนวนนักเรียนครูธุรการ 1 คน

สิ่งปลูกสร้าง
– อาคารเรียนแบบ ก ข ค3 หลัง
– บ้านพักครู 2 หลัง ส้วม 2 หลัง หลังละ 6 ที่ แยก ชายหญิง
– ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 2 ชุด
– หอถังประปาแบบ 9/9 1 ถัง
– สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
– สนามฟุตบอล 1 สนาม
– สนามตะกร้อ 1 สนาม
– สระน้ำ 1 สระ
– อาคารพยาบาล 1 หลัง
– โรงอาหารชั่วคราว 1 หลัง


สัญลักษณ์โรงเรียน

3. พื้นที่และเขตบริการ

1. โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง

2. โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

3. โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์

4. โรงเรียนบ้านโนนสัง

4. ข้อมูลบุคลากร

ปี 2550 มีครู 13 คน พนักงาน 2 คน นักเรียน 185 คน

ปี 2551 มีครู 13 คน พนักงาน 2 คน นักเรียน190 คน

ปี 2552มีครู 12 คน พนักงาน 2 คน ครูธุรการ 1 คน นักเรียน 171 คน

ปี2553 มีผู้บริหาร 1 คน ครู 12 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ครูธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1คน นักเรียน 155 คน

ปี 2554 มีผู้บริหาร 1 คน ครู 12 คน ลูกจ้างประจำ2 คน ครูธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน นักเรียน 138 คน

ปี 2555 มีผู้บริหาร 1 คน ครู 12 คน ลูกจ้างประจำ 2คน ครูธุรการ 1 คน นักเรียน 159 คน

ปี 2558 มีผู้บริหาร 1 คน ครู 13 คน ลูกจ้างประจำ 2คน ครูธุรการ – คน นักเรียน 127 คน

ปี 2559 มีผู้บริหาร 1 คน ครู 12 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูธุรการ- คน นักเรียน 127 คน

ปี 2560 มีผู้บริหาร 1 คน ครู 12 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูธุรการ- คน นักเรียน 117 คน

ปี 2561 มีผู้บริหาร 1 คน ครู 12 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน นักเรียน 104 คน

ปี 2562 มีผู้บริหาร 1 คน ครู 11 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน นักเรียน 84 คน

ปี 2563 มีผู้บริหาร 1 คน ครู 11 คน พนักงานราชการ 1 คน คน นักเรียน 84 คน